Jestes w: Home > Wiedza > Anaemia

Anaemia

b. Anaemia alimentariz. Każdy dłużej trwający błąd ilościowy lub jakościowy w poży-wieniu niemowlęcia może wywołać poza objawami ogólnymi prze-wlekłego zaburzenia w odżywianiu również i niedokrwistość o naj-różniejszym nasileniu, zawsze jednak o charakterze niedokrwistości wtórnej (p. ryc. 32 i 33). Brak w pożywieniu pewnych czynników, jak soli mineralnych (żelaza) lub dodatkowych czynników odżywczych (witamin), występujący w razie jednostronnego żywienia niemowląt mlekiem lub mączkami, powoduje zmiany w układzie krwiotwórczym częściej niż pożywienie różnorodne, niedostateczne pod względem ilościowym. Wspominaliśmy już też, że spostrzeżenia kliniczne przemawiają za stosunkowo częstym występowaniem niedokrwistości u niemowląt żywionych mlekiem kozim przyczyna tego nie jest bezsprzecznie ustalona (niedobór żelaza.i hipowitami- noza B2? – p. str. 150). W razie braku w pożywieniu czynnika prżeciwgnilcnwepn niedokrwistość może być niejako wstępem do choroby Mollera-Barlowa.

Uwaga: Ujecie znaku + w nawias oznacza, że wynik ten nie jest jeszcze bezwzględnie pewny. dzić do niedokrwistości dlatego objawy te występują głównie u niemowląt nieco starszych, kilkomiesięcznych.

Nieznaczna niedokrwistość, zwłaszcza obniżenie się ilości he-moglobiny, bladość skóry i w mniejszym stopniu również błon śluzowych są prawie stałymi objawami przewlekłych zaburzeń w odżywianiu.

Dodaj Komentarz