Jestes w: Home > Wiedza > Ciężkie stany chorobowe

Ciężkie stany chorobowe

Gdy widzimy te ciężkie stany chorobowe, utrzymujące się niekiedy już od dłuższego czasu, gdy stwierdzamy, że powstały one np. wskutek wyłącznego żywienia mączkami lub kleikami, często bez kropli mleka lub tylko z minimalną ilością tego podstawowego pożywienia w tym wieku, wtedy nie możemy nie wyrazić zdziwie-nia, że niemowlęta te mogą w ogóle jeszcze żyć w takich warun

kach. Są to przypadki, które zmuszają nas do podania w wątpli-wość ogólnikowej tezy o malej odporności ustroju niemowlęcego w porównaniu z ustrojami starszymi w późniejszym wieku żaden organizm nigdy nie mógłby znieść takich warunków.

Opisany tu stan chorobowy powstaje głównie wskutek dalekc idących i długo trwających błędów dietetycznych (athrepsie vraie). danego wieku (5-6-7 decynemów) brak przyrostu wagi jest wskazaniem do dalszego zwiększenia nawet wtedy, gdy wypróżnienia są niezupełnie dobre. Natomiast wyraźny spadek wagi po zwiększeniu pożywienia, pogorszenie się stanu ogólnego, zblednięcie, znaczne nasilenie objawów ze strony przewodu pokarmowego wskazują na przekroczenie tolerancji. Zmusza to do powrotu do mniejszych ilości pożywienia (o 1 do 2 decynemów), co prowadzi do poprawy stanu ogólnego, zatrzymania się spadku lub nawet przyrostu wagi. Z dalszym zwiększeniem ilości pokarmu czekamy dopóty, dopóki trwa przyrost wagi.

Dodaj Komentarz