Jestes w: Home > Wiedza > Skaza kurczowa

Skaza kurczowa

Do objawów charakterystycznych skazy kurczowej, łatwych do stwierdzenia dla lekarza praktyka, należą objaw Chvostka (nad-mierna pobudliwość mechaniczna nerwu twarzowego), objaw Trousseau (charakterystyczne ustawienie palców po ucisku ramie-nia) i objaw Lusta (pobudliwość mechaniczna nerwu strzałkowe-go). Objawem stałym jest przedłużenie odcinka QT w elektrokar- diogramie. Zjawisko to występuje stale w hipokalcemii, a więc

również w skazie kurczowej. Objawami dalszymi, trudnymi lub niemożliwymi do stwierdzenia w zwykłej praktyce są: objaw Erba (nadmierna pobudliwość galwaniczna), przeciwnie niż w krzywicy zwiększenie się fosforanów w krwi, bezwzględne lub względne w stosunku do wapnia zjonizowanego, zmniejszenie się wapnia cał-kowitego w krwi z 10 mg% do 7-8 i niżej, a zwłaszcza wapnia jonowego (poniżej 2,5 mg%), oraz przesunięcie oddziaływania ustroju w kierunku zasadowym.

W dalszym nasileniu tego stanu skaza kurczowa przechodzi w tężyczkę, czyli wychodzi , z tego stanu utajenia. Występują wtedy kloniczne drgawki ogólne, kurcz głośni (la- ryngospasmus) lub toniczne kurcze dłoni i stóp, przy.czym objaw Chvostka często znika.

W etiologii skazy kurczowej odgrywają rolę te same czynniki, które prowadzą do wystąpienia krzywicy. Wskazuje na to występowanie tężyczki wyłącznie u dzieci z krzywicą.

Napady tężyczki mogą być wyzwolone przez jakąkolwiek chorobę gorączkową u dziecka ze skazą kurczową oraz w początkowych okresach gojenia się krzywicy, gdy zwiększa się już ilość fosforanów w krwi, podczas gdy ilość jonów wapniowych jest jeszcze obniżona. Stosunek fosforanów do wapnia ulega wtedy wyraźnemu przesunięciu, nawet jeśli sam odsetek fosforanów w krwi nie przekracza wartości normalnych. Tłumaczy nam to samoistne występowanie tężyczki pod koniec zimy i z początkiem wiosny (tzw. wiosna biologiczna) oraz wtoku energicznego

Dodaj Komentarz