Jestes w: Home > Wiedza > Środki przeczyszczające

Środki przeczyszczające

Należy bezwzględnie unikać i wystrzegać się sto-sowania środków przeczyszczających (kalomel, olej rycynowy itd.), tak powszechnie jeszcze używanych w tych stanach chorobowych. Uszkadzają one bowiem przewód pokarmowy, wpływając przez to ujemnie na stan ogólny niemowlęcia stara zasada

lekarska primum purgare nie ma już zastosowania w nowoczesnym leczeniu zaburzeń w odżywianiu wieku niemowlęcego. Dalsze postępowanie lecznicze uzależniamy od zachowania się dziecka i od całokształtu obrazu klinicznego. Brak poprawy stanu ogólnego, dalszy szybki spadek wagi i znaczne nasilenie objawów ze strony przewodu pokarmowego zmuszają nas do utrzymania dotychczasowych mąlych dawek lub nawet do obostrzenia przepisów dietetycznych, a więc zastosowania innych mieszanek w myśl wyżej podanych wskazówek. Poprawa stanu ogólnego, zatrzymanie się spadku wagi, ustąpienie wymiotów, zmniejszenie się liczby stolców, chociażby nawet pozostały one jeszcze luźniejsze niż zwykle, 6ą wskazaniem do ostrożnego zwiększania dobowej ilości pożywienia, mniej więcej o ’/4-V2-1 decynema na cm 2 powierzchni- jelit. Na przykład: u niemowląt z wysokością ciemieniowo-siedze- niową 37 cm wyniesie to około 35-70 nemów więcej na dobę,, gdyż 372 = 1369 1369 X ‚A łub ‘/2 = 340 lub 680 decynemów, czyli około 35-70 nemów.

Jeżeli stwierdzamy przyrost wagi, nie należy zwiększać ilości pożywienia aż do chwili zatrzymania się przyrostu. Zasada ta obo-wiązuje nawet wtedy, gdy ogólna liczba nemów na dobę jest mała, np. waha się około 3 decynemów na cm2 powierzchni jelit* tj. teoretycznie pokrywa tylko zapotrzebowanie podstawowej prze-miany materii. Dostarczanie odpowiedniej ilości płynu obojętnego umożliwia przyrost wagi u niemowlęcia w stanie zdrowienia po podawaniu wartości energetycznej pokarmu niedostatecznej do przyrostu wagi tego samego dziecka w stanie zupełnego zdrowia. Zbyt szybkie zwiększanie ilości pożywienia mogłoby doprowadzić do przekroczenia tolerancji, do zachwiania całego ustroju, mogłoby spowodować nawrót sprawy chorobowej, często w postaci cięższej niż pierwotnie. W miarę racjonalnego zwiększania ilości pożywienia widujemy często, zwłaszcza w stanach przewlekającej się choroby* bardzo charakterystyczne zachowanie się wypróżnień: stolce poprawiają się, w miarę jak ilość pożywienia zbliża się do normalnej, niezbędnej dla danego dziecka. Wynika z tego zasadnicze prawo, często niedostatecznie znane: zwiększanie ilości pożywienia nie może być uzależnione wyłącznie od jednego objawu. Zbytnie uwzględnianie charakteru wypróżnień, bez zwracania uwagi na stan ogólny, często staje się przyczyną głodzenia niemowlęcia, występowania stolców głodowych (luźnych, ciemnych), przez co stwarza się nie-bezpieczne dla dziecka błędne koło.

Dodaj Komentarz